logo
flag
PL
Warszawa
+48 451 640 440
Koszyk

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ninjasushipolska.com

Sprzedającym jest Ninja Sushi sp. Z oo z siedzibą w Twarda 44, Warsaw 00-831, +48 886 647 882

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@ninjasushipolska.com

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem ,o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.z2002r.Nr144,poz.1204zezm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ninjasushipolska.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego Rodzaju sieci urządzenia końcowego.

11. Operator systemu płatności - podmiot świadczący usługi przyjmowania on-line opłat, FONDY LTD, 40 Gracechurch Street, Londyn EC3V 0BT, Anglia. Fondy Ltd

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ninjasushipolska.com.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy Ninja Sushi prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  • przeglądarka internetowa Internet explorer w wersji 10 lub nowszej.
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
  • Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobistego i inne prawa osób trzecich.
§3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Ninja Sushi są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, minimalna wartość zamówienia na dowóz wynosi 100,00 zł.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 22:45 (w dni świąteczne godziny pracy mogą być zmienione).

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanego zamówienia lub przesłana drogą pocztową, na wskazany adres.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym Przelewy 24 w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

§4 Koszty dostawy

1. Zamówienie jest wysłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Restauracja poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Zamówienie jest dostarczane przez kuriera naszej firmy codziennie w godziny pracy bezpłatnie przy zamówieniu od 100,0 zł

Jest możliwość odbioru osobistego zamówienia w Sushi barze Ninja Sushi.

§5 Płatności

1. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

2. Płatność za zamówienie może nastąpić przy odbiorze towaru osobiście w placówce w formie gotówkowej lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych FONDY LTD, 40 Gracechurch Street London EC3V 0BT England. przy zamówieniu przez stronę internetową.

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji użytkownik może zgłaszać na adres e-mail:info@ninjasushipolska.comlub w formie pisemnej na adres do korespondencji Twarda 44, Warsaw 00-831 z podpisem: dla Ninja Sushi.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail lub listownie.

§7 Prawo odstąpienie od umowy przez klienta

1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja przystąpiła do realizacji zamówienia.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.

3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci Internet środki zostaną zwrócone przez Restaurację w ciągu 14 dni roboczych a 72h od momentu otrzymania od Restauracji zlecenia zwrotu środków.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).